Web::EventController

СЪБИТИЯ

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - ˮИКТ КЛЪСТЕР ВАРНАˮ

28.07.2021г.

Днес, 28.07.2021г., в гр.Варна, ул. Русе 15, офис Квантерал от 17.00 ч. в конферентна зала, се състоя Общо събрание на ˮИКТ Клъстер Варнаˮ

На събранието присъстваха представителите на:

1."ТЕМПУС-2000" ООД - Тодор Добрев

2."ШОПМЕТРИКС ЕВРОПА" ООД - Емил Цанков

3."АЛТСКЕЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - Дилян Попов

4.ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" - Красимир Недялков

5."КВАНТЕРАЛ" ООД - Антон Андонов

6."ЗАРИБА" ЕООД - Веселин Демиров

7."УОЛОУ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД - Надежда Нефедова

8."Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна" РАПИВ - Ралица Жекова

Събранието беше открито от Дилян Добринов Попов член на Управителния съвет на сдружението. Той констатира, че в е налице необходимият според закона и устава кворум и се пристъпи към провеждане на събранието.


 

Бяха направени следните процедурни предложения относно провеждането на събранието:

1. За председателстващ на събранието да бъде избран Ралица Жекова Жекова;

2. За протоколист на събранието да бъде избран Тодор Руменов Добрев;

3. За преброител да бъде избран Тодор Руменов Добрев


 

След проведено гласуване Общото събрание взе следните РЕШЕНИЯ:

1. Избира за председателстващ на събранието Ралица Жекова Жекова;

2. Избира за протоколист на събранието Тодор Руменов Добрев;

3. Избира за преброител Тодор Руменов Добрев


 

ГЛАСУВАНЕ:

ЗА – 8 /осем/ гласа

ПРОТИВ – няма

Решението се взе с единодушие


 

Събранието протича при следния, обявен е Поканата, 

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Отчет на ръководство
  2. Приемане на нови членове – молба + 2 референции за желаещи
  3. Приемане на нов УСТАВ
  4. Избор на членове на УС съгласно нов устав
  5. Приемане на Етичен кодекс
  6. Изготвяне на правила/политики за работни групи
  7. Определяне на Цели ( План за конкретни дейности)
  8. Разни

 

По т. 1 от дневния ред.

Представляващият на Управителния съвет на сдружението – Галина Димитрова Момчева - Гърдева пред общото събрание представи отчета за дейността на Управителния съвети на сдружението и финансовия отчет към настоящият момент. След направени разисквания Общото събрание на членовете на ˮИКТ Клъстер Варнаˮ единодушно взе следното РЕШЕНИЕ:

Приема отчетите за дейността на Управителния съвет на сдружението и финансовият отчет към настоящият момент.


 

ГЛАСУВАНЕ:

ЗА – 8 /осем/ гласа

ПРОТИВ – няма

Решението се взе с единодушие


 

По т. 2 от дневния ред.

След направени разисквания Общото събрание на членовете на ˮИКТ Клъстер Варнаˮ взе следното РЕШЕНИЕ:

Приемането на нови членове да става с молба + 2 референции от членове на Сдружението.


 

ГЛАСУВАНЕ:

ЗА – 8 /осем/ гласа

ПРОТИВ – няма

Решението се взе с единодушие


 

По т. 3 от дневния ред.

След направени разисквания и прочитане на Проекто-Устав, Общото събрание на членовете на ˮИКТ Клъстер Варнаˮ взе следното РЕШЕНИЕ:

Приема нов УСТАВ на Сдружението ˮИКТ Клъстер Варнаˮ 


 

ГЛАСУВАНЕ:

ЗА – 8 /осем/ гласа

ПРОТИВ – няма

Решението се взе с единодушие


 

По т. 4 от дневния ред.

След направени разисквания Общото събрание на членовете на ˮИКТ Клъстер Варнаˮ взе следното РЕШЕНИЕ:

Избира Председател на УС: Емил Тотев Цанков

Избира следните членове на УС:

1. член на УС: Радостин Божидаров Петров

2. член на УС: Тодор Руменов Добрев


 

ГЛАСУВАНЕ:

ЗА – 8 /осем/ гласа

ПРОТИВ – няма

Решението се взе с единодушие


 

По т. 5 от дневния ред.

След направени разисквания Общото събрание на членовете на ˮИКТ Клъстер Варнаˮ взе следното РЕШЕНИЕ:

ОС възлага на Емил Цанков да създаде работна група по съставянето на Етичен кодекс на Сдружението. Срок до 1 Септември.

ГЛАСУВАНЕ:

ЗА – 8 /осем/ гласа

ПРОТИВ – няма

Решението се взе с единодушие


 

По т. 6 от дневния ред.

След направени разисквания Общото събрание на членовете на ˮИКТ Клъстер Варнаˮ взе следното РЕШЕНИЕ:

ОС възлага на УС да определи "Правила за участие в работни групи" или "Определяне на екип за разработване на правила...".


 

ГЛАСУВАНЕ:

ЗА – 8 /осем/ гласа

ПРОТИВ – няма

Решението се взе с единодушие


 

По т. 7 от дневния ред.

След направени разисквания Общото събрание на членовете на ˮИКТ Клъстер Варнаˮ взе следното РЕШЕНИЕ:

ОС определи следните оперативни цели за УС : 

1. Привличане на нови членове – в обхвата на новосъздадена работна група

2. Работа с образователни институции – в обхвата на новосъздадена работна група


 

ГЛАСУВАНЕ:

ЗА – 8 /осем/ гласа

ПРОТИВ – няма

Решението се взе с единодушие


 

По т. 8 от дневния ред.

След направени разисквания Общото събрание на членовете на ˮИКТ Клъстер Варнаˮ взе следните РЕШЕНИЯ:

1. Да се назначи административен секретар, подчинен на УС

2. Членския внос да е в размер на 250 лв месечно от 01.08.2021

3. Стриктно следене и спазване от УС на законови срокове за внасяне необходимите административни документи – АВ, Статистика (30.09.) и други..


 

ГЛАСУВАНЕ:

ЗА – 8 /осем/ гласа

ПРОТИВ – няма

Решението се взе с единодушие

 

Други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 19.30 ч.


 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  Ралица Жекова Жекова 


 

ПРОТОКОЛИСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ :  Тодор Руменов Добрев 

Варна - Икономически профил и траектория на развитие

03.2021

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са най-динамичният сектор в икономиката на Варна. Близо
3 200 души са наети директно в информационните технологии и услуги, като техният брой постоянно нараства – с
около 300 души само през 2018 г. 
Подходящите условия във Варна – добра свързаност, млади хора, качествено образование и динамичен социален живот, заедно с по-ниските оперативни разходи спрямо други дигитални хъбове в региона, обуславят дългосрочното развитие и навлизане на компании с подобен профил в морската столица.
През 2020 г. Файненшъл таймс постави Варна в топ 10 на малките европейски региони на бъдещето по показателя
ефективност на разходите. Класацията отразява факта, че въпреки големия ръст на заплатите в дигиталния сектор,
Варна остава едно от най-привлекателните места за технологични компании. Това се потвърждава и от годишния доклад на Българската аутсорсинг асоциация за 2019 г., който посочва Варна и Пловдив като най-бързо развиващите се
градове извън столицата в дигиталния сектор в страната. 

 снимка 1 от 1

Федерация на ИКТ Клъстерите за цифрово бъдеще на България

12 Юли 2018

Шест клъстера от сектора на информационните и комуникационни технологии подписаха Харта и учредиха Федерация, в която обединяват усилия за развитие на иновациите, дигиталните технологии и българския бизнес. Първата стъпка на Федерацията е да окаже експертна подкрепа на законодателната инициатива за осигуряването на квалифицирани специалисти за българския ИКТ сектор.

С амбиция да работи за решаването на предизвикателствата пред успешното развитие на ИКТ в България, на 23 февруари 2018 г. в София шест от ИКТ Клъстерите в България учредиха обединяваща сектора Федерация на ИКТ клъстерите за цифрово бъдеще на България.

Учредителите на Федерацията са едни от най-активните организации в сектора: Фондация Клъстер информационни и комуникационни технологии, Български клъстер Телекомуникации, ИКТ Клъстер – Варна, ИКТ Клъстер – Пловдив, ИКТ Клъстер – Бургас и Български Технологичен Клъстер CODIA.

Учредителите са обединени от своята кауза, че прилагането на дигиталните технологии и  насърчаването на иновациите са основни предпоставки за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика и създаването на устойчиво икономическо развитие на страната.

Първата инициатива на Федерацията е да подкрепи усилията на ИКТ бизнеса за въвеждане на работеща правителствена програма за привличане на квалифицирани специалисти от други държави (т. нар. „Сини карти“). В изпратено становище до министър-председателя Бойко Борисов, Федерацията представи своята позиция в подкрепа на бързото решаване на проблема с липсата на достатъчен човешки ресурс за работа с иновативните и върхови технологии в България.

Федерацията ще развива и прилага клъстерния подход, за да може да бъде създадена благоприятна бизнес среда за развитието на малките и средни предприятия в България. Според Хартата само чрез ползотворното сътрудничество между организациите в сектора е възможно успешно развитие на българския и европейски цифров пазар.

Федерацията ще:
- работи за ускорено прилагане на концепцията, принципите и инструментите на Индустрия 4.0 в България, като предпоставка за икономически растеж,
- насърчава конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез прилагане на дигитални технологии,
- подпомага образователната система в България чрез внедряването на съвременни процеси, технологии и програми, с цел придобиване на адекватни познания и умения,
- ще работи конструктивно с държавните институции и администрацията с цел адекватно създаване на политики, проекти, програми подпомагащи дигиталното развитие, образованието, и развитие на клъстерите в България.

За първи съпредседатели на Федерацията с едногодишен мандат се избират Председателите на Фондация ИКТ Клъстер – Петър Статев, и на ИКТ Клъстер Бургас – Петко Георгиев, като управлението ще се осъществява на ротационен принцип.

 снимка 1 от 1

1

2 3 »